Situaţiile Financiare IFRS-Exemplu ilustrativ

Grupul AAAA

Situaţii Financiare

31 Decembrie 2010

Mii RON

Pentru cel mai rapid si sigur mod de a invata IFRS accesati Ghidurile IFRS din sectiunea Produse.

 

I. Declaraţia poziţiei financiare 2010 2009
Active
Active Imobilizate
   Imobilizări corporale  125,000  320,000
   Fondul comercial  15,500  21,000
   Alte imobilizări necorporale  15,000  30,000
   Investiţii in parţi asociate  32,000  25,000
   Active financiare disponibile spre vânzare  56,900  62,000
Total active imobilizate  244,400  458,000
Active circulante
   Stocuri  750,500  721,000
   Creanţe comerciale  250,000  325,000
   Alte active circulante  75,000  145,755
   Numerar si echivalent in numerar  320,500  245,700
Total active circulante  1,396,000  1,437,455
Total active  1,640,400  1,895,455
Capitaluri proprii si datorii
Capitaluri proprii atribuibile acţionarilor
   Capitalul Social  350,000  457,000
   Rezultatul Reportat  248,000  205,000
   Alte elemente de natura capitalurilor proprii  37,000  43,000
Interese minoritare  25,000  32,000
Total capitaluri proprii  660,000  737,000
Datorii pe termen lung
   Împrumuturi pe termen lung  –  –
   Impozit amânat  33,600  24,500
   Provizioane pe termen lung  37,900  43,600
Total datorii pe termen lung  71,500  68,100
Datorii curente
   Datorii  comerciale  488,500  676,900
   Împrumuturi pe termen scurt  250,000  205,000
   Partea curenta din împrumuturilor pe termen lung  54,000  65,500
   Taxe curente  84,400  118,955
   Provizioane pe termen scurt  32,000  24,000
Total datorii curente  908,900  1,090,355
Total datorii  980,400  1,158,455
Total capitaluri proprii si datorii  1,640,400  1,895,455
II. Declaraţia  venitului global 2010 2009
Vânzări  417,500  375,700
Costul vânzării  (120,000)  (110,000)
Profitul brut  297,500  265,700
Alte venituri  24,000  15,300
Costuri de ditributie  (75,000)  (65,000)
Cheltuieli administrative  (60,000)  (66,000)
Alte cheltuieli  (13,000)  (7,000)
Cheltuieli financiare  (3,500)  (3,000)
Profitul înainte de impozitare  170,000  140,000
Impozitul pe profit  (25,000)  (20,000)
Profitul/pierderea anuala din operaţiuni continue  145,000  120,000
Profitul/pierderea anuala anual din operaţiuni discontinue  –  –
Profitul anual net  145,000  120,000
Profit atribuibil
   Asociaţilor  130,500  108,000
   Acţionari minoritari  14,500  12,000
 145,000  120,000
Alte elemente de venit global
Diferenţe de curs valutar la efectuarea de operaţiuni in străinătate  15,000  16,000
Active financiare disponibile pentru vânzare  –  –
Acoperirea riscului legat de fluxul de numerar  –  –
Câștiguri din reevaluarea proprietarii  3,000  4,000
Câștigurile/pierderile actuale din planurile de pensii  –  –
Partea din alte elemente venit global ce le revine asociaţilor  3,000  2,000
Impozitul pe venit ce revine altor componente ale venitului global  (2,000)  (1,000)
Total alte elemente de venit global pe anul respectiv, net după impozitare  19,000  21,000
Venitul total global    164,000  141,000
III. Situaţia modificărilor capitalurilor proprii  
   
  Capital Social Rezultat reportat Alte Rezerve   Total  capitaluri proprii
Sold iniţial la 1.01.2009
Schimbări in politici contabile
Solduri retratate
Schimbări in capitaluri proprii in 2009
Dividende  –
Total venituri globale in cadrul anului  2009
Sold final la 31.12.2009
Schimbări in capitaluri proprii in 2010
Modificare capital social
Dividende
Total venituri globale in cadrul anului  2010
Transfer către rezultatul reportat
Sold final la 31.12.2010
IV. Situaţia Fluxurilor de numerar (metoda directa)    
2010 2009
Cash Flow la începutul exerciţiului financiar  245,700  345,700
 –  –
Încasări de la clienţi  280,000  150,000
Plaţi către furnizori si angajaţi  (75,200)  (170,000)
Taxe plătite  (50,000)  (80,000)
Total Cash Flow net din activitatea de exploatare  154,800  (100,000)
Plaţi pentru achiziţionarea de acţiuni
Plaţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale  (170,000)  (100,000)
Încasări din vânzarea imobilizărilor  20,000  –
Alte investiţii (ex overdraft/depozit pe t. scurt)
Total Cash Flow  net din activitatea de investiţii  (150,000)  (100,000)
Încasări din impumuturi pe termen lung  100,000  100,000
Plaţi aferente leasingului financiar  –  –
Încasări din emisiuni de acţiuni  –  –
Dividende plătite  (30,000)  –
Total Cash Flow din activitatea de finanţare  70,000  100,000
Variaţia  neta de Cash Flow  74,800  (100,000)
Cash Flow la sfârșitul exerciţiului financiar  320,500  245,700
Advertisement
This entry was posted in Analiza Financiara (Controlling), Managementul Financiar al Firmei, Standarde internationale IFRS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s